Kancelaria notarialna w Kaliszu

Czynności notarialne

Stosownie do art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie Notariusz dokonuje następujących czynności:
  • sporządza akty notarialne,
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządza poświadczenia,
  • spisuje protokoły,
  • sporządza protesty weksli i czeków,
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  • doręcza oświadczenia,
  • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Poświadczeń za zgodność z okazanym dokumentem (np. dowodu osobistego, dyplomu i innych) jak i poświadczeń podpisów dokonujemy na bieżąco. Natomiast wszelkiego rodzaju umowy sporządzane będą po weryfikacji dokumentów i uprzednim uzgodnieniu terminu.

Kancelaria Notarialna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

Istnieje również możliwość umówienia się na spotkanie po godzinach urzędowania Kancelarii, jak i w dni wolne od pracy po wcześniejszym uzgodnieniu.

Czynność notarialna może być dokonana także poza siedzibą kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.